ชื่อเรื่อง : การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : Tk3FDHJWed23729.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายวิมุตติ์ วิเชียรเครเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า มอบหมายนายประยูร บัวช่วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายโฆษณา เพื่อพิจารณาบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทำการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล เรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามแต่กรณี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ รวมทั้งวางแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรับทราบด้วย ส่วนในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจ้างให้ภาคเอกชนดำเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดขนาดมาตรฐานของชื่อหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่ปรากฏบนป้ายโฆษณา ไม่ให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดหรือดึงดูดความสนใจได้เทียบเท่ากับข้อความประชาสัมพันธ์หรือข้อความรณรงค์ที่ปรากฏบนป้ายนานๆเพื่อป้องกันการโฆษณาแฝงด้วย