info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ------ คำขวัญ

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
folder ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.กุดค้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กุดค้า
โทร : 042-180664
(นายประยูร บัวช่วย)
ปลัด อบต.กุดค้า ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กุดค้า
โทร : 042-180664